فیلم/ روحانی: “اعتدال” مشی دولت است؛ افراط و تفریط جز ضرر و خسران نتیجه ای ندارد

فیلم/ روحانی: “اعتدال” مشی دولت است؛ افراط و تفریط جز ضرر و خسران نتیجه ای ندارد

فیلم/ روحانی: “اعتدال” مشی دولت است؛ افراط و تفریط جز ضرر و خسران نتیجه ای ندارد