وکیلی: فراکسیون امید نمی‌تواند به تنهایی یک نفر را وزیر کند/”بیطرف” کم کاری کرد

وکیلی: فراکسیون امید نمی‌تواند به تنهایی یک نفر را وزیر کند/”بیطرف” کم کاری کرد

وکیلی: فراکسیون امید نمی‌تواند به تنهایی یک نفر را وزیر کند/”بیطرف” کم کاری کرد