ادعای روزنامه سعودی: “دوحه تابعیت قطری را به صورت رایگان به اسرائیلی‌ها داده است”

ادعای روزنامه سعودی: “دوحه تابعیت قطری را به صورت رایگان به اسرائیلی‌ها داده است”

ادعای روزنامه سعودی: “دوحه تابعیت قطری را به صورت رایگان به اسرائیلی‌ها داده است”