سومین دور مذاکرات برگزیت بدون ‘پیشرفتی مهم’ به پایان رسید

سومین دور مذاکرات برگزیت بدون ‘پیشرفتی مهم’ به پایان رسید

سومین دور مذاکرات برگزیت بدون ‘پیشرفتی مهم’ به پایان رسید