بیانیه وزارت خارجه در محکومیت “اقدام نسنجیده” دولت آمریکا

بیانیه وزارت خارجه در محکومیت “اقدام نسنجیده” دولت آمریکا
وزارت امور خارجه درباره تصمیم تبعیض‌آمیز دولت آمریکا در ایجاد محدودیت سفر به آن کشور بیانیه‌ای صادر کرد.

بیانیه وزارت خارجه در محکومیت “اقدام نسنجیده” دولت آمریکا