استفاده ی مکرر از کلیدواژه”تخلف” از سوی رسانه های حامی یک کاندیدا+عکس

استفاده ی مکرر از کلیدواژه”تخلف” از سوی رسانه های حامی یک کاندیدا+عکس

استفاده ی مکرر از کلیدواژه”تخلف” از سوی رسانه های حامی یک کاندیدا+عکس