معاون وزير ارشاد‏: تصویرسازی “طالبانی” از شهر امام مهربانی، غم انگیزتر از شهادت اوست

معاون وزير ارشاد‏: تصویرسازی “طالبانی” از شهر امام مهربانی، غم انگیزتر از شهادت اوست
اظهارنظر سيد عباس صالحي، معاون فرهنگي وزير ارشاد حكايت از آن دارد كه محدوديت ها در مشهد، تنها شامل كنسرت نمي‌شود و به مسائل فرهنگي نيز كشيده شده است.

معاون وزير ارشاد‏: تصویرسازی “طالبانی” از شهر امام مهربانی، غم انگیزتر از شهادت اوست