روایت سی ان .ان از تکیه کلام ترامپ؛ ‘خوب ببین چه اتفاقی می افته’

روایت سی ان .ان از تکیه کلام ترامپ؛ ‘خوب ببین چه اتفاقی می افته’

روایت سی ان .ان از تکیه کلام ترامپ؛ ‘خوب ببین چه اتفاقی می افته’