پیام تبریک روحانی به “خوزه دانیل اورتگا ساآودرا”

پیام تبریک روحانی به “خوزه دانیل اورتگا ساآودرا”

پیام تبریک روحانی به “خوزه دانیل اورتگا ساآودرا”