بیانیه “جمنا” درباره حمله موشکی سپاه به مواضع داعش

بیانیه “جمنا” درباره حمله موشکی سپاه به مواضع داعش

بیانیه “جمنا” درباره حمله موشکی سپاه به مواضع داعش