جزئیات دستگیری 55 زن و مرد در پارتی مختلط کرمان

جزئیات دستگیری 55 زن و مرد در پارتی مختلط کرمان۵۵ زن و مرد جوان که به صورت مختلط در حال مصرف مشروبات الکلی و رقص و پایکوبی بودند، دستگیر شده و به همراه انان ۱۹ […]