افزایش 0.4 درصدی قیمت طلا در بازارهای جهانی

افزایش 0.4 درصدی قیمت طلا در بازارهای جهانی افزایش 0.4 درصدی قیمت طلا در بازارهای جهانی