ترافیک در کندوان و هراز نیمه‌سنگین است

ترافیک در کندوان و هراز نیمه‌سنگین است ترافیک در کندوان و هراز نیمه‌سنگین است

محور هراز و کندوان به صورت موقت مسدود می‌شود

محور هراز و کندوان به صورت موقت مسدود می‌شود محور هراز و کندوان به صورت موقت مسدود می‌شود