بازار ADSL کشش قیمت بالاتر را دارد؟

بازار ADSL کشش قیمت بالاتر را دارد؟معاون تجاری شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه مخابرات درخواستی برای افزایش تعرفه اینترنت ثابت نداشته است، اظهار کرد: بازار ADSL کشش قیمت بالاتر از این را ندارد. […]