بحرین نظامیان قطری را اخراج کرد

بحرین نظامیان قطری را اخراج کرد بحرین نظامیان قطری را اخراج کرد

مصر نیز سایت‌های قطری را فیلتر کرد

مصر نیز سایت‌های قطری را فیلتر کرد مصر نیز سایت‌های قطری را فیلتر کرد