سیاستمدار کرد: اتحادیه میهنی بازنده اصلی همه پرسی است

سیاستمدار کرد: اتحادیه میهنی بازنده اصلی همه پرسی است سیاستمدار کرد: اتحادیه میهنی بازنده اصلی همه پرسی است

مسئول کرد: همه پرسی استقلال کردستان اهرم فشاری بر بغداد است

مسئول کرد: همه پرسی استقلال کردستان اهرم فشاری بر بغداد است مسئول کرد: همه پرسی استقلال کردستان اهرم فشاری بر بغداد است

ترامپ اعلام کرد مورد تحقیق قرار گرفته است

ترامپ اعلام کرد مورد تحقیق قرار گرفته است ترامپ اعلام کرد مورد تحقیق قرار گرفته است

روسیه اعلام کرد آمریکا هیچ مدرکی دال بر وجود تسلیحات شیمیایی در پایگاه الشعیرات ارائه نکرده است

روسیه اعلام کرد آمریکا هیچ مدرکی دال بر وجود تسلیحات شیمیایی در پایگاه الشعیرات ارائه نکرده است روسیه اعلام کرد آمریکا هیچ مدرکی دال بر وجود تسلیحات شیمیایی در پایگاه الشعیرات ارائه نکرده است

آمریکا: ایران از داعش و القاعده خطرناک‌تر است!/ باید با ایدئولوژی انقلابی ایران مقابله کرد

آمریکا: ایران از داعش و القاعده خطرناک‌تر است!/ باید با ایدئولوژی انقلابی ایران مقابله کرد آمریکا: ایران از داعش و القاعده خطرناک‌تر است!/ باید با ایدئولوژی انقلابی ایران مقابله کرد