قتل یکی از روسای شعب موسسه مالی و اعتباری آرمان در کرج

قتل یکی از روسای شعب موسسه مالی و اعتباری آرمان در کرجحاجی رضا شاکرمی اظهار داشت: رئیس یکی از شعبات موسسه مالی و اعتباری آرمان در کرج در منزل مسکونی خود به دست ضاربان ناشناس […]