مشکل کار نکردن خودکار در فضا!

مشکل کار نکردن خودکار در فضا!داستانکی بسیار زیبا و تاثیر گذار از حل مشکل کار نکردن خود کار در فضا! مشکل کار نکردن خودکار در فضا!