چه کسی جانشین آیت‌الله هاشمی می‌شود؟

چه کسی جانشین آیت‌الله هاشمی می‌شود؟ چه کسی جانشین آیت‌الله هاشمی می‌شود؟