چرخ اقتصاد ایران، چرخید

چرخ اقتصاد ایران، چرخیدرشد اقتصادی ایران در سال جاری به یک دهه پیش باز خواهد گشت؛بازگشتی که می تواند برای سالهای آینده نوید بخش رونق و خروج از رکود باشد. چرخ اقتصاد ایران، چرخید