پماد گیاهی کاهنده قند خون ساخته شد

پماد گیاهی کاهنده قند خون ساخته شددانشجوی واحد علوم و تحقیقات با استفاده از یک گیاه دارویی بومی ایران موفق به تهیه پماد کاهنده قند خون شد. پماد گیاهی کاهنده قند خون ساخته شد