پخش تصاویر اسد از تلویزیون سوریه پس از شایعات روزهای اخیر

پخش تصاویر اسد از تلویزیون سوریه پس از شایعات روزهای اخیر پخش تصاویر اسد از تلویزیون سوریه پس از شایعات روزهای اخیر