مولاوردی: به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است

مولاوردی: به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است مولاوردی: به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است

پایان حشکسالی 18 ساله در سیستان و بلوچستان/ استاندار: با وجود خسارت ها، روز شکرگزاری است

پایان حشکسالی 18 ساله در سیستان و بلوچستان/ استاندار: با وجود خسارت ها، روز شکرگزاری است پایان حشکسالی 18 ساله در سیستان و بلوچستان/ استاندار: با وجود خسارت ها، روز شکرگزاری است