ترامپ با پادشاه عربستان تماس تلفنی برقرار کرد

ترامپ با پادشاه عربستان تماس تلفنی برقرار کرد ترامپ با پادشاه عربستان تماس تلفنی برقرار کرد

دختر پادشاه ژاپن با یک کارگر فقیر ازدواج کرد

دختر پادشاه ژاپن با یک کارگر فقیر ازدواج کرد دختر پادشاه ژاپن با یک کارگر فقیر ازدواج کرد  دختر دل به پسر کارگر داده که در دانشگاه با وی آشنا شده هست، او این را […]

پادشاه اردن ایران را به طائفی‌گری متهم کرد

پادشاه اردن ایران را به طائفی‌گری متهم کرد پادشاه اردن ایران را به طائفی‌گری متهم کرد