عربستان: هیچ درخواستی از ایران برای وساطت بین ریاض و انصارالله نداشتیم

عربستان: هیچ درخواستی از ایران برای وساطت بین ریاض و انصارالله نداشتیم عربستان: هیچ درخواستی از ایران برای وساطت بین ریاض و انصارالله نداشتیم

وساطت کویت بین تهران – ریاض را تایید نشد

وساطت کویت بین تهران – ریاض را تایید نشدسخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه میانجیگری کویت در رابطه میان ایران و عربستان را نمی تواند تایید کند ادامه داد: ما در ارتباط با […]