وزیر دادگستری: با دستور رییس قوه قضاییه، محسنی‌اژه‌ای لغو سخنرانی مطهری در مشهد را پیگیری می‌کند

وزیر دادگستری: با دستور رییس قوه قضاییه، محسنی‌اژه‌ای لغو سخنرانی مطهری در مشهد را پیگیری می‌کند وزیر دادگستری: با دستور رییس قوه قضاییه، محسنی‌اژه‌ای لغو سخنرانی مطهری در مشهد را پیگیری می‌کند