واعظی: دولت دوازدهم فراجناحی است و متعلق به این تفکر یا آن تفکر نیست

واعظی: دولت دوازدهم فراجناحی است و متعلق به این تفکر یا آن تفکر نیست واعظی: دولت دوازدهم فراجناحی است و متعلق به این تفکر یا آن تفکر نیست