دمای همدان به ۲۰ درجه زیر صفر می‌رسد

دمای همدان به ۲۰ درجه زیر صفر می‌رسد دمای همدان به ۲۰ درجه زیر صفر می‌رسد