5 کشته و مجروح نتیجه واژگونی خودروی مگان در اتوبان «ساوه – همدان»

5 کشته و مجروح نتیجه واژگونی خودروی مگان در اتوبان «ساوه – همدان» 5 کشته و مجروح نتیجه واژگونی خودروی مگان در اتوبان «ساوه – همدان»