کابوس های 7 ساله دختری که کور شد

کابوس های 7 ساله دختری که کور شد7 سالی است دنیای پیش رویش جز سیاهی رنگی ندارد. با عینکی سیاه روی چشمانش و به همراه پدر، وارد دادسرای جنایی شده است. کابوس های 7 ساله […]