هاشمی: تیم شطرنج بدون مشکل در مسابقات داخل سالن شرکت می‌کند

هاشمی: تیم شطرنج بدون مشکل در مسابقات داخل سالن شرکت می‌کند هاشمی: تیم شطرنج بدون مشکل در مسابقات داخل سالن شرکت می‌کند

محسن هاشمی: اعضای شورا در مراسم تشییع شهید حججی شرکت کنند

محسن هاشمی: اعضای شورا در مراسم تشییع شهید حججی شرکت کنند محسن هاشمی: اعضای شورا در مراسم تشییع شهید حججی شرکت کنند