بیش از نیمی از مهاجران ایرانی به اروپا، آمریکا و کانادا دارای تحصیلات دانشگاهی هستند

بیش از نیمی از مهاجران ایرانی به اروپا، آمریکا و کانادا دارای تحصیلات دانشگاهی هستند بیش از نیمی از مهاجران ایرانی به اروپا، آمریکا و کانادا دارای تحصیلات دانشگاهی هستند

سازمان ملل: نیمی از محاصره‌شدگان در رقه کودک هستند

سازمان ملل: نیمی از محاصره‌شدگان در رقه کودک هستند سازمان ملل: نیمی از محاصره‌شدگان در رقه کودک هستند