احمدی نژاد: اگر مانع نمی‌شدند همه ثروت‌ها را تقسیم می‌کردم!

احمدی نژاد: اگر مانع نمی‌شدند همه ثروت‌ها را تقسیم می‌کردم! احمدی نژاد: اگر مانع نمی‌شدند همه ثروت‌ها را تقسیم می‌کردم!