تصاویری از نمایشگاه خودرو در اصفهان

تصاویری از نمایشگاه خودرو در اصفهاننمایشگاه خودرو اصفهان از ۵  تا ۸ بهمن ماه برای بازدید عموم برپا است و شرکت های خودروسازی و واردکننده در آن حضور دارند. تصاویری از نمایشگاه خودرو در اصفهان