نزاع در ترمینال جنوب به هیچ وجه امنیتی نبوده است

نزاع در ترمینال جنوب به هیچ وجه امنیتی نبوده است نزاع در ترمینال جنوب به هیچ وجه امنیتی نبوده است