قطر: عربستان «حج» را وسیله‌ای برای فشار سیاسی قرار ندهد

قطر: عربستان «حج» را وسیله‌ای برای فشار سیاسی قرار ندهد قطر: عربستان «حج» را وسیله‌ای برای فشار سیاسی قرار ندهد