نجات بیش از 40 تن از حریق در یک برج اداری در تهران

نجات بیش از 40 تن از حریق در یک برج اداری در تهران نجات بیش از 40 تن از حریق در یک برج اداری در تهران