۱۰ میلیارد دلار برای مهار آب‌های مرزی ‌کشور تخصیص می‌یابد‌

۱۰ میلیارد دلار برای مهار آب‌های مرزی ‌کشور تخصیص می‌یابد‌ ۱۰ میلیارد دلار برای مهار آب‌های مرزی ‌کشور تخصیص می‌یابد‌