عکس/ تولد در زایشگاه تخریب شده موصل

عکس/ تولد در زایشگاه تخریب شده موصلتنها در ماه گذشته و علیرغم کمبود شدید دارو و تجهیزات نزدیک به ۱۴۰۰ نوزاد در زایشگاه موصل متولد شدند. عکس/ تولد در زایشگاه تخریب شده موصل