مشاهده موجود دریایی عجیب پس از توفان هاروی +عکس

مشاهده موجود دریایی عجیب پس از توفان هاروی +عکس مشاهده موجود دریایی عجیب پس از توفان هاروی +عکس

این موجود عجیب، هم حیوان است هم گیاه! +عکس

این موجود عجیب، هم حیوان است هم گیاه! +عکساین موجود نیمی گیاه و نیمی حیوان است، نیروی خود را از خورشید میگیرد و مانند حلزون در آب حرکت میکند. این موجود عجیب، هم حیوان است […]