روحانی: منطقه دچار معضل بزرگی به نام تروریسم شده است

روحانی: منطقه دچار معضل بزرگی به نام تروریسم شده است روحانی: منطقه دچار معضل بزرگی به نام تروریسم شده است

22 منطقه در موصل تاکنون آزاد شده است

22 منطقه در موصل تاکنون آزاد شده است 22 منطقه در موصل تاکنون آزاد شده است