تصاویر : سخنرانی دکتر روحانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل

تصاویر : سخنرانی دکتر روحانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل تصاویر : سخنرانی دکتر روحانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل

ورود سازمان ملل به پرونده شکنجه در ترکیه

ورود سازمان ملل به پرونده شکنجه در ترکیه ورود سازمان ملل به پرونده شکنجه در ترکیه