مشاوران ترامپ مطرح کردند: شاید «ترامپ» سفارت آمریکا را به قدس منتقل نکند

مشاوران ترامپ مطرح کردند: شاید «ترامپ» سفارت آمریکا را به قدس منتقل نکند مشاوران ترامپ مطرح کردند: شاید «ترامپ» سفارت آمریکا را به قدس منتقل نکند دانلود بیتالک