رسوایی مالی مشابه رونالدو برای مودریچ

رسوایی مالی مشابه رونالدو برای مودریچبه نظر می رسد که بحران فریبکاری مالیاتی در رئال مادرید، در حال همه گیر شدن باشد. پس از رونالدو، په په و کوئنترائوف حالا مودریچ با چنین اتهامی روبرو […]