عکس/همدردي مردم با آتش نشانان در ايستگاه مرکزي

عکس/همدردي مردم با آتش نشانان در ايستگاه مرکزي عکس/همدردي مردم با آتش نشانان در ايستگاه مرکزي