مخالفت امارات و AFC با درخواست پرسپولیس/ بازی برگشت در عمان با قضاوت داور عمانی

مخالفت امارات و AFC با درخواست پرسپولیس/ بازی برگشت در عمان با قضاوت داور عمانی مخالفت امارات و AFC با درخواست پرسپولیس/ بازی برگشت در عمان با قضاوت داور عمانی