مارتین شولتز با ریاست پارلمان اروپا خداحافظی می‌کند

مارتین شولتز با ریاست پارلمان اروپا خداحافظی می‌کند مارتین شولتز با ریاست پارلمان اروپا خداحافظی می‌کند