به لطف نتیجه همه‌پرسی، اردوغان رهبری حزب حاکم ترکیه را برعهده گرفت

به لطف نتیجه همه‌پرسی، اردوغان رهبری حزب حاکم ترکیه را برعهده گرفت به لطف نتیجه همه‌پرسی، اردوغان رهبری حزب حاکم ترکیه را برعهده گرفت