فیلم/ نماهنگی زیبا برای آتش نشان‌های قهرمان

فیلم/ نماهنگی زیبا برای آتش نشان‌های قهرمان فیلم/ نماهنگی زیبا برای آتش نشان‌های قهرمان

قهرمان کشتی جهان، ساعتها پشت درب سفارت مجارستان برای شرکت در مسابقات جهانی/ ویزا هنوز صادر نشده!

قهرمان کشتی جهان، ساعتها پشت درب سفارت مجارستان برای شرکت در مسابقات جهانی/ ویزا هنوز صادر نشده! قهرمان کشتی جهان، ساعتها پشت درب سفارت مجارستان برای شرکت در مسابقات جهانی/ ویزا هنوز صادر نشده!