ترامپ قانون حذف ویزا برای مردم افغانستان را امضا کرد

ترامپ قانون حذف ویزا برای مردم افغانستان را امضا کرد ترامپ قانون حذف ویزا برای مردم افغانستان را امضا کرد